Minnevers brukes ofte i dødsannonser og på en blomsterhilsen.

På de ulike blomsterrangementene er det mulighet å bruke sløyfebånd eller kort for å uttrykke en siste hilsen til den avdøde. På sløyfen skrives ofte hilsenen på det første båndet og siste båndet forteller hvem som sender hilsenen.

Hilsenen blir som oftest lest opp under seremonien. Hvis du selv ønsker å lese hilsenen er det mulig, ellers vil presten eller en ansatt fra begravelsesbyrået gjøre dette for deg.

Under vises noen forslag til minnevers.

minnevers orig

Noen forslag til minnevers:

Mor/far – bokmål

 • A01 Hvil i fred, du kjære far. Ditt minne vi i hjertet har.
 • A02 Hvil i fred, du kjære mor. Ditt minne i vårt hjerte bor.
 • A03 Vi takker for minner, så rike vi har, og ønsker deg hvile og fred, kjære far.
 • A04 Ei blomster, ei tårer, kan takke deg far, for alt hva du var, for strevet du bar. Stille du bar din plage, ingen hørte deg klage. Du var for oss så tung å miste, tapper du var til det siste.
 • A05 Ei blomster, ei tårer, kan takke deg mor, for alt hva du var for oss her på jord. Et eksempel på godhet du har oss fått lære, og derfor ditt minne vi alltid vil ære.
 • A06 Takk for alt du gav oss mor, uten selv å kreve. Som du levde her på jord, ønsker vi å leve. Du er dypt i hjertet gjemt og blir aldri glemt.

Mor/far – nynorsk

 • A01 Kvil i fred, du kjære far. Ditt minne me i hjartet har.
 • A02 Kvil i fred, du kjære mor. Ditt minne i vårt hjarte bur.
 • A03 Me takkar for minne, så rike me har, og ynskjer deg kvile og fred, kjære far.
 • A04 Ei blomar, ei tårer, kan takke deg far, for alt kva du var, for strevet du bar. Stille du bar di plage, ingen høyrde deg klage. Du var for oss så tung å miste, tapper du var til det siste.
 • A05 Ei blomar, ei tårer, kan takka deg mor, for alt kva du var for oss her på jord. Eit døme på godleik du har oss fått lære, og difor ditt minne me alltid vil ære.
 • A06 Takk for alt du gav oss mor, utan sjølv å krevje. Slik du levde her på jord, ynskjer me å leve. Du er djupt i hjarta gjøymd og vert aldri gløymd.

Allment – bokmål

 • B01 Hvil i fred og takk for alt.
 • B02 Hvil i fred og takk for alle gode minner.
 • B03 Hvil i fred, din strid er endt. Minnet ditt blir aldri glemt.
 • B04 En siste hilsen og takk for alle gode minner.
 • B05 Farvel, du kjære, hvil i fred. Du minnes vil med kjærlighet
 • B06 Takk for alle gode minner, takk for hva du var og gav
 • B07 Alltid kjærlig, god og snill, aldri vi deg glemme vil.
 • B08 Du gikk fra oss så alt for fort, følte ennå du hadde så mye ugjort. Du var oss så inderlig kjær, du gav oss så mye, du stod oss så nær. Du kjempet så tappert – sykdom til tross, du gav aldri opp håpet – du trøstet oss alle.
 • B09 Ingen er med oss bestandig, tiden svinner så fort. Men minnene får vi beholde til lindring når savnet er stort.
 • B10 Stille du levde, stille du døde. Stolen er tom, stuen er øde.
 • B11 Fra ditt liv så lett vi finner gode, rike, vakre minner.
 • B12 Så kom dagen og siste timen. Livets vei til ende var. Takk for år og alle stunder, takk for alt du for oss var.
 • B13 Du var i din ferd så vennlig og god at minnet vil alltid i hjertene bo.
 • B14 Fra livet til døden er veien så kort, vi kan ikke fatte at du er gått bort.
 • B15 I våre hjerter er du gjemt. For en som deg blir aldri glemt.
 • B16 Fritt suser trærne rundt hjemmet du elsket. Farvel, nikker blomstene du vernet så tro. Takk, kvitrer fuglene som dagen deg hilset. Stille hvisker vinden: Sov i ro.
 • B17 Ditt hjerte som banket så varmt for oss alle, ditt øye som lyste av godhet og varme, har stanset og sluknet til sorg for oss hjemme. Men hva du har vært, vil vi aldri glemme.
 • B18 Godt å få hvile når kreftene dovner, trett etter årelangt arbeid og slit. Trygt i den evige hvile få sovne, ha takk fra oss alle. Hvil i fred.
 • B19 Du sovnet så stille da reisen var slutt. Fra alt som deg plaget, nå hviler du ut.
 • B20 Takk for alle fine minner, må de i vår hverdag skinne. Takk for kjærlighet du viste, alle dager til den siste.
 • B21 Tom er plassen i heimen nå. Veien videre blir tung å gå. Takk, kjære (navn), for år som er gått. Takk, kjære (navn), for alt vi har fått.
 • B22 Takk for alle lyse minner, som sol de gjennom sorgen skinner. Takk for din godhet, du var oss så kjær. I minnet du alltid vil være oss nær.
 • B23 Så lukker vi deg i hjertet inn, og gjemmer deg innerst inne. Der skal du fredfullt bo i vårt sinn, som et kjært og dyrebart minne.
 • B24 Vi ville så gjerne få ha deg i blant oss, men slutten er nådd på den jordiske vei. Godhet og glede du gav oss bestandig. En inderlig takk fra oss alle til deg.
 • B25 Hva du led, det ingen kjenner, stille selv du smerten bar. Smilte dog blant dine venner, takk for alt du for oss var.
 • B26 Det kom en dag en stille vind, den strøk så ømt ditt trette kinn. Liksom et lys blåses ut; din arbeidsdag er nå tatt slutt.
 • B27 Ditt liv du alltid bygget på kjærlighetens grunn. Du tenkte først på andre, helt til din siste stund.
 • B28 Et hjerte kan slå, et hjerte kan briste. En venn kan man ha, en venn kan man miste. Men i mitt hjerte er du gjemt. For en som deg blir aldri glemt.

Allment – nynorsk

 • B01 Kvil i fred og takk for alt.
 • B02 Kvil i fred og takk for alle gode minne.
 • B03 Kvil i fred, din strid er endt. Minnet ditt blir aldri gløymd.
 • B04 Ei siste helsing og takk for alle gode minne.
 • B05 Farvel, du kjære, kvil i fred. Med kjærleik me vil minnast deg.
 • B06 Takk for alle gode minne, takk for kva du var og gav.
 • B07 Alltid kjærleg, god og snill, aldri me deg gløyma vil.
 • B08 Du gjekk frå oss så alt for fort, følte enno du hadde så mykje ugjort. Du var oss så inderleg kjær, du gav oss så mykje, du sto oss så nær. Du kjempa så tappert – sjukdom til tross, du gav aldri opp håpet – du trøysta oss alle.
 • B09 Ingen er med oss for alltid, tida, ho svinn så fort. Men minna får me behalde til trøyst når saknet er stort.
 • B10 Stilt du levde, stillt du døydde. Stolen er tom, stova er øyde.
 • B11 Frå ditt liv me lett kan finne gode, rike, vakre minne.
 • B12 Så kom dagen og siste timen. Livets veg til endes var. Takk for år og alle stunder, takk for alt du for oss var.
 • B13 Du var i di ferd så venleg og tru, at minnet vil alltid i hjartene bu.
 • B14 Frå livet til døden er vegen så kort, vi kan ikkje fatte at du er gått bort.
 • B15 I våre hjarte er du gøymd. For ein som deg vert aldri gløymd.
 • B16 Fritt suser trea rundt heimen du elska. Farvel, nikkar blomane du verna så tro. Takk, kvitrar fuglane som dagen deg helsa. Stille kviskrar vinden: Sov i ro.
 • B17 Ditt hjarte som banka så varmt for oss alle, ditt auge som lyste av godleik og varme, har stansa og slokna til sorg for oss heime. Men kva du har vore, me aldri vil gløyme.
 • B18 Godt å få kvile når kreftene dovnar, trøytt etter årelangt arbeid og slit. Trygt i den evige kvile få sovne, ha takk frå oss alle. Kvil i fred.
 • B19 Du sovna så stilt då reisa var slutt. Frå alt som deg plaga, no kviler du ut.
 • B20 Takk for alle fine minne, må dei i vår kvardag skine. Takk for kjærleiken du viste, alle dagar til den siste.
 • B21 Tom er plassen i heimen no. Vegen vidare vert tung å gå. Takk, kjære (navn), for år som er gått. Takk, kjære (navn), for alt me har fått.
 • B22 Takk for alle lyse minne, som sol dei gjennom sorga skin. Takk for din godleik, du var oss så kjær. I minnet du alltid vil vera oss nær.
 • B23 Så let me deg i hjarta inn og gøymer deg innerst inne. Der skal du fredfullt bu i våre sinn, som eit kjært og dyrebart minne.
 • B24 Me ville så gjerne få ha deg hjå oss, men slutten er nådd på den jordiske veg. Godleik og glede du alltid gav oss . Ein inderleg takk frå oss alle til deg.
 • B25 Kva du lei, det ingen kjenner, stilt du sjølv smerta bar, smilte godt blant dine venner, takk for alt du for oss var.
 • B26 Det kom ein dag ein stille vind, den strauk så vart ditt trøytte kinn. Lik eit lys som vert blåse ut, din lange arbeidsdag er no slutt.
 • B27 Ditt liv du alltid bygde på kjærleikens grunn. Du tenkte fyrst på andre, heilt til di siste stund.
 • B28 Eit hjarte kan slå, eit hjarte kan briste. Ein ven kan ein ha, ein ven kan ein miste. Men i mitt hjarte er du gjøymd. For ein som deg vert aldri gløymd.

Religiøst – bokmål

 • C01 Et strevsomt liv er ebbet ut, en flittig hånd har dovnet. Din lange arbeidsdag er slutt, i Jesu navn du sovnet.
 • C02 Stille du vandret, tålmodig du led. Nå er du hjemme hos Jesus i fred.
 • C03 De trette lemmer har lagt seg til hvile, de flittige hender har lagt seg til ro. Nå er du hjemme hos Jesus for evig, bedre enn der kan du ikke bo.
 • C04 Nå er du fri fra sorg og smerte. Nå hviler du ved Jesu hjerte.
 • C05 Takk for den tid vi var sammen her nede, takk for alt solskinn du gav. Takk for ditt smil og din glede. Farvel – Guds fred i din grav.
 • C06 Takk for alle gode minner. Takk for all den hjelp du gav. Takk for gode ord som skinner, om du legges i din grav. Herrens fred du hilses med. Hvil hos Gud og hvil i fred.
 • C07 Enten vi lever eller vi dør, hører vi Herren til

Religiøst – nynorsk

 • C01 Eit strevsamt liv har ebba ut, ei flittig hand har dovna. Din lange arbeidsdag er slutt, i Jesu navn du sovna.
 • C02 Stilt du vandra, med tålmod du lei. No er du heime hjå Jesus i fred.
 • C03 Dei trøytte lemmane dine har lagt seg til kvile, dei flittige hendane dine har lagt seg til ro. No er du heime hjå Jeus for evig, betre enn der kan du ikkje bu.
 • C04 No er du fri frå sorg og smerte. No kviler du ved Jesu hjarte.
 • C05 Takk for den tid me var saman her nede, takk for alt solskin du gav. Takk for ditt smil og di glede. Farvel – Guds fred i di grav.
 • C06 Takk for alle gode minne. Takk for all den hjelp du gav. Takk for gode ord som skin, om du vert lagt i di grav. Herrens fred du helsast med. Kvil hjå Gud og kvil i fred.
 • C07 Anten vi lever eller døyr, høyrer vi Herren til

Barn / ungdom / tragisk død – Bokmål

 • D01 En liten engel til oss kom, smilte bredt og vendte om.
 • D02 Bort du gikk i unge år, tungt nu faller savnets tåre. Full av vemod her vi står, samlet stille ved din båre. Minnes deg i all vår tid, du var kjærlig, god og blid.
 • D03 Midt i livets blomstringstid gikk du bort fra verdens strid.
 • D04 Du brakte lys og glede den stund du var her nede.
 • D05 Hvil nå, vår kjære. Grensen var nådd og døden du valgte.
 • C06 Takk for alle gode minner. Takk for all den hjelp du gav. Takk for gode ord som skinner, om du legges i din grav. Herrens fred du hilses med. Hvil hos Gud og hvil i fred.
 • D06 Døden kom så barskt og brått, og førte deg så hastig bort.

Barn / ungdom / tragisk død – Nynorsk

 • D01 Ein liten engel til oss kom, smilte vent og vende om.
 • D02 Bort du gjekk i unge år, tungt no fell saknets tåre. Full av vemod her me står, samla stille ved di båre. Minnast deg i all vår tid, du var kjærleg, god og blid.
 • D03 Midt i livsens blømingstid, gjekk du bort frå verdas strid.
 • D04 Du brakte lys og glede den stund du var her nede.
 • D05 Kvil no, vår kjære. Grensa var nådd og døden du valgte.
 • C06 Takk for alle gode minner. Takk for all den hjelp du gav. Takk for gode ord som skinner, om du legges i din grav. Herrens fred du hilses med. Hvil hos Gud og hvil i fred.
 • D06 Døden kom so barskt og brått, og førde deg så hastig bort.